Handledning

För alla som arbetar inom människovårdande och/eller människobemötande verksamheter utgör handledning ett viktigt verktyg både för den enskilde vårdgivaren/ behandlaren/ handläggaren som för verksamheten som helhet. Med professionell handledning kan goda förutsättningar skapas för bevarande och fördjupning av ändamålsenlig och kvalitativt god behandling omvårdnad/handläggning byggande på vetenskap och beprövad erfarenhet.   Kompetent utförd handledning kan dessutom minska risken för negativ stress och utmattningsdepressivt präglat mående.