Krisbearbetande samtal

Ett helt vanligt liv från vaggan till graven inbegriper i regel en hel del kriser Det finns två huvudkategorier av kriser - livskriser och traumatiska kriser. Till den sistnämnda gruppen hör kriser i samband med t ex anhörigs dödsfall, plötslig uppsägning från arbetet, insjuknande i allvarlig sjukdom, inbrott i hemmet, överfall, social skam etc.

All kristerapi syftar till att stödja dig/er i behövlig bearbetning och önskad nyorientering utifrån aktuell kris.